Experts in hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Onze expertise ligt op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en het begeleiden van ouders en scholen. We hebben een ruime ervaring en kunnen bij veel verschillende vragen hulp bieden.

We vinden het echter ook belangrijk om mensen door te kunnen verwijzen wanneer ze naar ons idee beter door iemand anders geholpen kunnen worden.

Om deze reden werken we met een aantal mensen uit verschillende disciplines samen.

Wij werken samen met...

H&G Onderwijs

Biedt als onafhankelijke particulier bureau psychologische en orthodidactische diensten aan om kinderen en jongvolwassenen verder te helpen bij problemen op het vlak van leren, opleiding en beroep. H&G Onderwijs richt zich in het bijzonder op dyslexie, hoogbegaafdheid, studiekeuze en beroepskeuze problematiek. Een aantal medewerkers heeft veel ervaring in het afnemen van een intelligentietest bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

 

Samen met H&G Onderwijs hebben we een indicatietest ontwikkeld voor hoogbegaafdheid. De vragenlijst is gevalideerd en makkelijk in te vullen door ouders die het vermoeden hebben dat hun zoon en/of dochter hoogbegaafd is. Hier kunt u de vragenlijst invullen.

Kinderergotherapie Parkstad

Carla van Berkel en haar collega’s richten zich op het behandelen van kinderen en het adviseren van ouders en begeleiders. Kinderen met beperkingen of problemen in hun dagelijkse functioneren worden geholpen om zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die voor het kind belangrijk zijn en momenteel problemen opleveren, worden op een zo praktisch mogelijke manier aangepakt. Bij hoogbegaafde kinderen wordt veelal gewerkt aan het in kaart brengen van de sensorische informatieverwerking (het opdoen en verwerken van prikkels) en advisering hieromtrent, automatiseringsproblemen en het verbeteren van fijn motorische vaardigheden zoals schrijven.

 

Ergotherapie Schiphorst
Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Verschillen in ontwikkelingstempo zijn heel normaal. Soms wijkt deze ontwikkeling van dagelijkse activiteiten echter teveel af van die van de leeftijdsgroep. Dan kan het kind niet voldoen aan wat het zelf belangrijk vindt en wat de omgeving/school van hem/haar verwacht. Het kind ervaart problemen in het dagelijks handelen, zoals met zelfverzorging, schoolse vaardigheden als schrijven en concentratie, te weinig zelfvertrouwen en interactie met andere kinderen. In dat geval komen kinderen in aanmerking voor ergotherapie. Binnen de praktijk Schiphorst is ervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen.

 

Logopedie Ramona ter Heide
Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van de spraak, taal, leervermogen (dyslexie), slikken, eten en drinken, mondgedrag, adem, stem en gehoor.
We adviseren om een gesprek aan te gaan met een logopedist wanneer er problemen zijn met auditieve verwerkingsproblemen (waaronder bijv. concentratie), spraakontwikkelingsproblemen of problemen bij de taalontwikkeling.

 

Huisarts

Wanneer er ook lichamelijke klachten zijn adviseren we om contact op te nemen met de eigen huisarts om een eventuele lichamelijke oorzaak van deze klachten uit te sluiten.